Cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành về công tác học sinh, sinh viên

; Căn cứ công văn số 2645/BGDĐT-VP ngày 23/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao dịch văn bản điện tử; Đồng thời, căn cứ vào yêu cầu nâng cao hiệu qủa công tác tiếp nhận văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện được kịp thời, đầy đủ, chính xác và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (gọi là các trường đào tạo) cung cấp một số thông tin thiết yếu để phục vụ cho công tác xử lý, điều hành công việc hàng ngày, việc tiếp nhận và phát hành văn bản từ Trung ương đến các cơ sở và ngược lại được thuận lợi, tin cậy, góp phần triển khai thắng lợi các chức năng, nhiệm vụ và nội dung quản lý nhà nước về công tác học sinh, sinh viên trong thời gian tới.

          Các sở giáo dục và đào tạo, các trường đào tạo tiến hành tổng hợp, cập nhật, hoàn thiện các thông tin thiết yếu cần cung cấp vào các mẫu phụ lục đính kèm (Phụ lục 1: Dành cho các sở giáo dục và đào tạo, Phụ lục 2: Dành cho các trường đào tạo) và gửi kết quả (gồm bản cứng và bản mềm) về Vụ Công tác Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng,      Hà Nội trước ngày 23/8/2013.

(Chi tiết xin liên hệ với đ/c Vũ Đức Bình, Vụ Công tác Học sinh, sinh viên,

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - ĐT: 04.38694.984, 0975.393.699).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Vụ TCCB (để t/báo);
- Văn phòng Bộ (để t/báo);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

(Đã ký)

 

Ngũ Duy Anh

http://www.mediafire.com/?b9ihd2vm31v2jo2

Theo cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=5206