Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học

Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo những người lao động có trình độ cao phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội chung và đáp ứng nhu cầu phát triển cho chính hệ thống giáo dục.

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;

Cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành về công tác học sinh, sinh viên

Kính gửi:- Lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo;
- Lãnh đạo các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

          Căn cứ theo Kế hoạch số 936/KH-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 24/7/2013 thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đồng thời triển khai rộng khắp kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”

Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;