REGISTRATION AND ONLINE SUBMISSION SYSTEM FOR International Conference on Advanced Material Engineering & Technology 2014 (ICAMET 2014)

Registration and Submission

a. Registration and submission of Full Paper must be done electronically through the online submission system.

· Click on the "Registration" menu to create ConfBay Account and proceed for conference registration by logging in the system.

· Click on "Online Submission" menu to submit your full paper.

b. Submission Format - Strictly follow the template which can be downloaded at "PaperWord Template"

Publication

All accepted papers from ICAMET 2014 will be published on international journal Applied Mechanics and Materials Indexed by Elsevier: SCOPUS www.scopus.com and Ei Compendex (CPX)www.ei.org/. Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.csa.com, Chemical Abstracts (CA) www.cas.org, Google and Google Scholar google.com, ISI (ISTP, CPCI, Web of Science)www.isinet.com, Institution of Electrical Engineers (IEE) www.iee.org, etc

For Conference Detail click on the following Official Website:

http://icamet.unimap.edu.my

Organized By:

Center Of Excellence Geopolymer & Green Technology (CEGeoGTech)

Faculty of Engineering Technology (FEGTech)

School of Materials Engineering

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

 

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...