Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế 2014 ICMDM Hong Kong

Welcome to the official website of the International Conference on Mechanical Design and Manufacturing (ICMDM 2014). The conference will be held in Hong Kong during November 7-9, 2014 together with workshops ICRET 2014 and another congress ICCTD2014.

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế ICMMD 2014 - Hong Kong

2014 International Conference on Mechatronics and Mechanical Design (ICMMD 2014) will be held in Hong Kong, during December 26-28, 2014. ICMMD 2014 is a part of 2014 WORLD CONGRESS ON ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING (WCEEE 2014) which is sponsored by Science and Engineering Institute.
 

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế ICRISET-2014 - Singapore

2014 International Conference on Recent Innovations in Science, Engineering and Technology (ICRISET-2014) will be held in Singapore, during September 5th, 2014. ICRISET-2014 is Organized by SciencePlus(S+) in association with Institute of Research and Journals(IRAJ).

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế ICAMET 2014- Ho Chi Minh city, Vietnam

International Conference on Advanced Material Engineering & Technology 2014 (ICAMET 2014) December 5-6, 2014 in Ho Chi Minh City, Vietnam

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế - Guangzhou, China

2014 International Conference on Advanced Nano-Technology and Biomedical Material(ANTBM2014)

June 29-30, 2014 in Guangzhou, China

http://www.antbm.org/

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế - Taipei, Taiwan

2014 2nd International Conference on Materials Science and Mechanical Engineering(ICMSME 2014)

http://www.icmsme-conf.com/index.htm

May 31-June 01,2014, Taipei,Taiwan 

Chuyên mục phụ

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...