Kế hoạch đào tạo toàn khoá Cao đẳng chính quy

 Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Ô tô

1. Mục tiêu đào tạo:

       Đào tạo người học phát triển một cách toàn diện:

       - Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, có khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

       - Có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo:

2. Thời gian đào tạo: 3 năm

Đọc tiếp ...

Kế hoạch đào tạo toàn khoá Cao đẳng chính quy

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo người học phát triển một cách toàn diện:

 - Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, có khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 - Có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo

2. Thời gian đào tạo: 3 năm

Đọc tiếp ...

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...